Obchodní podmínky a pravidla závodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA ZÁVODU VIRTUÁLNÍ JIZERSKÁ 50 ZDE

Obchodní podmínky a pravidla závodu Jizerská 50 2021

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁVODU

Jizerská 50 2021

OBCHODNÍ PODMÍNKY spolku SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s. se sídlem Jablonecká 21, Liberec 1, PSČ 460 01, IČ: 41324471, zapsaného v spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 377 (dále jen „prodávající“), pro prodej startovného na závody zařazené do sportovní akce Jizerská 50 2021 (dále jen „Akce“) a jiných služeb či zboží souvisejícího s touto Akcí prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sportid.cz.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na níže uvedeném webovém rozhraní , jejichž předmětem je především koupě služeb v podobě startovného a jiných doplňkových služeb či zboží souvisejícího s Akcí (dále jen každé zvlášť či společně „předmět koupě“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sportid.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

1.2.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce předmětu koupě. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

1.6. Tyto obchodní podmínky též informují kupující-spotřebitele o jejich právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele.

1.7. Kupující-spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem-prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále a výše též jen „spotřebitel“).

1.8. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

1.9. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.  Kupující objednává předmět koupě přímo z webového rozhraní po své registraci.

2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání předmětu koupě je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a informovat o nich prodávajícího. Údaje uvedené kupujícím při objednávání předmětu koupě jsou prodávajícím považovány za správné.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.  Možnost registrace na daný závod ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto předmětu koupě. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.  Webové rozhraní obsahuje informace o předmětu koupě, a to především uvedení cen jednotlivých předmětů koupě. Ceny předmětu koupě zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.  Pro objednání předmětu koupě vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném startovném,

3.3.2 objednávaných doplňkových službách či zboží,

3.3.3. způsobu úhrady kupní ceny,

3.3.4.  členství kupujícího ve Asociaci sportu pro radost

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.  Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dokončením registrace (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.6. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající, resp. pořadatel je oprávněn v důsledku nevhodných klimatických podmínek (zejména při nedostatku sněhu, silném větru apod.) kdykoliv změnit délku a místo trati kteréhokoliv závodu zařazeného do Akce.

3.7. Kupující má možnost vedle ceny za startovné darovat přímo Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, IČ: 00406066 (dále jen „Nadace“), částku jako dar této Nadaci, který darovanou částku poskytne v plné výši podporovaným příběhům handicapovaných dětí.

3.8. Prodávající je na základě smlouvy o spolupráci uzavřené s Nadací pouze platebním místem a obdarovaným je přímo Nadace. Na základě uvedené smlouvy je Nadace povinna kupujícímu - darujícímu na jeho písemnou či e-mailovou žádost poskytnout potvrzení o uzavření darovací smlouvy.

 1. CENA STARTOVNÉHO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Cenu předmětu koupě dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

- bezhotovostně platební kartou.

4.2.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3.  V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4. Vrácení startovného na Akci – závody v běžeckém lyžování konané v Bedřichově v Jizerských horách pod názvem „JIZERSKÁ 50“ – je pojištěno výhradně pro případ jeho zrušení z příčiny nedostatečné pokrývky sněhu za podmínek stanovených v příslušné pojistné smlouvě. Budou-li splněny pojistné podmínky a příslušná pojišťovna vyplatí pojistné plnění pořadateli uvedeného závodu, bude takové plnění vyplaceno bez zbytečného odkladu jednotlivým registrovaným závodníkům na základě jejich žádosti ve výši dle bodu 4.5. těchto podmínek na jejich účet, který sdělí prodávajícímu na základě výzvy odeslané na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce do 30 dnů o rozhodnutí o zrušení závodu z výše uvedeného důvodu. Kupující je povinen žádost o plnění doručit prodávajícímu nejpozději do 30 dnů od oznámení o zrušení Akce, resp. příslušného závodu, po uplynutí této lhůty nárok na vyplacení plnění zaniká.  Z plnění jsou vyloučeny tyto závody: sprint, dětské závody, Jizerská firemní.

4.5. Výše plnění pro jednotlivé závody dle bodu 4.4. těchto podmínek je stanovena takto:

 1. a) Jizerská 10 individuální registrace                        544 Kč
 2. b) Jizerská 10 rodinná registrace                            1 024Kč
 3. c) Jizerská 25                                                        898 Kč
 4. d) Bedřichovská 30                                                831 Kč
 5. e) Jizerská 50                                                      1 120 Kč

Byla-li poskytnuta sleva na startovném, pak bude pojistné plnění kráceno ve stejném poměru, jako bylo sníženo startovné.

4.6. Z jiných důvodů než uvedených v odst. 4.4. tohoto článku nárok na vrácení startovného nevzniká, zejména nevzniká v případě jakékoliv změny trasy kteréhokoliv závodu zařazeného do Akce. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu zásahu vyšší moci (např. extrémních klimatických podmínek, rozhodnutí orgánu státní moci), nebo jakéhokoliv jiného důvodu, který nevznikl ze strany prodávajícího resp. pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie např. choroba COVID 19, a s tím související omezení), startovné se nevrací, zejména s ohledem na dosud účelně vynaložené náklady prodávajícího reps. pořadatele na realizaci Akce.

 1. ČLENSTVÍ V ASOCIACI SPORTU PRO RADOST

5.1.        V případě, využije-li kupující při registraci možnost aktivovat členství v Asociaci sportu pro radost, z.s., se sídlem Přívozní 2a, 170 00 Praha 7, IČ: 05580421, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 67098, („ASPR“), je povinen současně se startovným (na které mu bude v daném případě poskytnuta sleva) povinen uhradit členský příspěvek ASPR. Výše členského příspěvku je uveřejněna ve webovém rozhraní při registraci a kupující potvrzuje svoji přihlášku do ASPR a závazek uhradit členský příspěvek v rámci objednávky.

5.2.        Prodávající je na základě smlouvy o spolupráci uzavřené s ASPR pouze platebním místem pro úhradu členského příspěvku a příjemcem členského příspěvku je přímo ASPR. Na písemnou či e-mailovou žádost kupujícího poskytne ASPR potvrzení o úhradě členského příspěvku.

5.3.        Na základě žádosti o aktivací členství ve ASPR je kupujícímu poskytnuta sleva na startovném ve výši dle informací uvedených na webovém rozhraní. Nárok na slevu na startovném vzniká pouze tehdy, dojde-li ke vzniku členství kupujícího v ASPR v souladu s článkem III. stanov ASPR. V případě, nesplní-li kupující podmínky pro vznik členství v ASPR, ztrácí kupující nárok na slevu na startovném, která mu byla při registraci poskytnuta a je povinen částku odpovídající slevě prodávajícímu uhradit. Kupující má současně nárok na vrácení členského příspěvku, přičemž kupující souhlasí s tím, že částka uhrazená na členský příspěvek bude bez dalšího poukázána prodávajícímu na úhradu částky poskytnuté slevy ze startovného.

5.4. Přesáhne-li sleva na startovném částku členského příspěvku a nastane-li situace, že kupující pozbyde svůj nárok na slevu na startovném dle ujednání čl. 5.3. výše, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu částky poskytnuté slevy ze startovného v plné výši. Do doby úhrady celé dlužné částky je prodávající oprávněn pozastavit kupujícímu startovné na Akci.

5.5. Výše členského příspěvku pro rok 2021 činí 150,- Kč / člen pro všechny věkové kategorie.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837, písm. j) občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), nelze z tam uvedených důvodů odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej startovného na závod zařazený do Akce.

6.2. Nejedná-li se o případ dle odst. 6.1. tohoto článku či o jinou výjimku stanovenou v § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od smlouvy odstoupit, pak jestliže bezprostředně po obdržení předmětu koupě, nejpozději však do 14 dnů, spotřebitel zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy odeslat prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty. Spotřebitel v oznámení o odstoupení identifikuje smlouvu, zejména uvede své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum nákupu a číslo bankovního účtu nebo adresu určenou k zaslání vrácené kupní ceny. Pro oznámení o odstoupení může spotřebitel užít vzorové oznámení. Zároveň je kupující-spotřebitel povinen vrátit zboží ve lhůtě 30 dnů od odstoupení, a to úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího a obdržení vráceného zboží. Náklady spojené s vrácením zboží (poštovné) nese spotřebitel. Peníze prodávající pošle, dle požadavku kupujícího, na účet nebo složenkou na adresu. Prodávající je oprávněn odepřít plnění (vrácení kupní ceny) do doby, než kupující-spotřebitel splní svoji povinnost vrátit převzaté zboží.

6.3. Prodávající zdůrazňuje, že 14denní lhůta umožňující odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na kupujícího-spotřebitele a pouze na ty smlouvy, na které neplatí výjimky dle § 1837 občanského zákoníku, a v žádném případě se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitel.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.  Kupující nabývá právo účastnit se Akce zaplacením celé kupní ceny startovného, po přidělení startovního čísla pořadatelem příslušné Akce a při splnění všech aktuálních pravidel a propozic Akce stanovených prodávajícím resp. pořadatelem Akce umístěných na www.jiz50.cz, se kterými se musí kupující před Akcí seznámit a které se zavazuje dodržovat.

7.2.  Přidělené startovní číslo je možné vyzvednout pouze osobně v místě stanoveném prodávajícím na základě předložení dokladu totožnosti kupujícího (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad vydaný oficiální autoritou), kde jsou stejné údaje jako na kupní smlouvě, nebo pověřit jinou osobu úředně ověřenou plnou mocí k vyzvednutí startovního balíčku. V plné moci bude uveden kupující (zmocnitel) se svým startovním číslem a zmocněnec, který se prokáže předložením svého dokladu totožnosti. Startovní balíček rodinného běhu může vyzvednout sám kupující pro sebe nebo svou rodinu na základě vytištěné kupní smlouvy a předložení dokladu totožnosti. V případě štafetových závodů může vyzvednout startovní balíček pro celou štafetu jeden člen týmu po předložení dokladu totožnosti a kupní smlouvy s přiděleným startovním číslem.

7.3. Jakékoliv dřívější nebo pozdější zaslání startovního čísla (startovního balíčku) poštou nebo jiné dodání startovního balíčku není možné. Nevyzvednuté balíčky nelze později vyzvednout a nárokovat.

7.4. Každý kupující se musí na dané Akci prokázat kupní smlouvou s přiřazeným startovním číslem.

7.5. Účast na Akci není právně vymahatelná. Prodávající, resp. pořadatel příslušné Akce si vyhrazují právo neumožnit start na Akci kterémukoliv kupujícímu, zejména takovému, který na Akci nebo v jejich minulých ročnících porušil jakékoliv pravidlo dané Akce nebo fair play nebo pravidla slušného chování. Takové osobě bude vráceno startovné na účet, který uvedl při své registraci.

7.6.  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@jiz50.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.7.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.8. Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny kupujícího pořízené během Akce (závodu) mohou být použity k vlastní propagaci prodávajícího, Akce, nebo k propagaci partnerů Akce bez jakéhokoliv nároku kupujícího na jakoukoliv odměnu.

 1. PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

8.1. Kupující prohlašuje, že:

- je zcela zdráv, bez zdravotních omezení, která by omezovala či znemožňovala jeho účast na dané Akci;

- se Akce účastní ze své svobodné vůle, výlučně na vlastní odpovědnost a nebezpečí a bere na sebe veškerou zodpovědnost vyplývající z tohoto rozhodnutí;

- že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly Akce, a to zejména s tím, že se koná v náročném terénu a při náročných klimatických podmínkách;

- bude respektovat a uposlechne všechny pokyny pořadatele, respektive osob pořadatelem pověřených k organizaci Akce;

- bere na vědomí, že Akce je fyzicky vyčerpávající a psychicky náročná, a je srozuměn se situací, že v rámci jejího absolvování může dojít i k nebezpečí vážného zranění. Tuto situaci zvážil a zcela dobrovolně podstupuje toto riziko.

- zvážil a plně přejímá riziko spojené s jednotlivými překážkami, které se mohou různými povětrnostními vlivy měnit i v průběhu samotné Akce, mohou se uvolnit či povolit a následkem toho může dojít až k vážnému zranění ohrožující jeho život. Prodávající ani pořadatel Akce nenese žádnou odpovědnost za tyto situace;

- souhlasí se všemi riziky tratě Akce, známými či neznámými;

- bere na vědomí, že za stav sportovní výstroje a vybavení si odpovídá sám;

- bere na vědomí, že má automaticky v rámci registrace uzavřeno úrazové pojištění ve vztahu k jeho účasti na příslušném závodu zařazeného do Akce;

- se seznámil s aktuálními pravidly a propozicemi Akce stanovenými prodávajícím resp. pořadatelem Akce umístěných na www.jiz50.cz, a které se zavazuje dodržovat;

- se seznámí s případnými změnami pravidel, propozic a pokynů pořadatele zveřejněných před zahájením Akce resp. příslušného závodu zařazeného do Akce, zejména na www.jiz50.cz.

8.2. Kupující si je vědom toho, že prodávající ani pořadatel neodpovídá za jeho zdravotní stav vyvolaný nebo způsobený účastí na Akci. Je povinností kupujícího si před Akcí nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si veškeré informace poskytnuté pořadatelem.

8.3. Kupující se dále neodvolatelně vzdává nároku na náhradu jakékoliv újmy (škody), kterou může mít nebo na kterou bude mít právo, smluvně či bezesmluvně, za jakýkoli druh újmy (škody), kterou utrpí přímo či nepřímo, a to ať formou tělesné újmy, škody na majetku, ztráty pracovní schopnosti, nebo bolesti a utrpení z důvodu nebo v důsledku jeho účasti na Akci. Toto vzdání se nároku a zproštění od odpovědnosti poskytuje ve prospěch prodávajícího, pořadatele a všech jejich zástupců, agentů a subdodavatelů a všech dalších osob účastnících se Akce aktivně nebo jako diváci.

8.4. Kupující dále bere na vědomí, že veškeré aktivity a jednání v místě konání Akce, které dle jejich povahy nelze podřadit pod účast na Akci, jsou jeho soukromou záležitostí. Za takové jednání a jeho případné následky nenese prodávající ani pořadatel Akce žádnou odpovědnost.

 1.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.4.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s., Jablonecká 21, Liberec 1, PSČ 460 01, adresa elektronické pošty info@jiz50.cz, telefon +420 485 100 194.

 

V Liberci dne 1. 5. 2020

 SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s.

Martin Koucký, předseda výboru

Martin Hrabaň, místopředseda výboru

 

PRAVIDLA ZÁVODU JIZERSKÁ 50

POŘADATEL

SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s. se sídlem Jablonecká 21, Liberec 1, PSČ 460 01, IČ: 41324471, zapsaného v spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 377

PRAVIDLA

Pořadatel akce Jizerská 50 si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu, případně celého seriálu, každého závodníka, který se prokazatelně dopustí porušení pravidel definovaných Etickým kodexem ČOV (dostupné zde) (dále jen: Kodex).

Pořadatel akce Jizerská 50 si při zvlášť závažném porušení pravidel Kodexu vyhrazuje právo zakázat takovému závodníkovi účast v dalších závodech Jizerské 50. Pokud měl diskvalifikovaný závodník již v době diskvalifikace uhrazené startovné na následující závody, toto startovné propadá ve prospěch pořadatele, který ho využije podle vlastního uvážení, zejména, nikoliv výlučně, na náhradu škod vzniklých porušením Kodexu a pořízení cen pro vítěze dětských kategorií. Diskvalifikovaný závodník se tím nezbavuje osobní odpovědnosti za náhradu škody vůči poškozeným subjektům v důsledku jeho porušení Kodexu.

Během závodů akce Jizerská 50 jsou závodníci povinni dodržovat především tato pravidla, za jejichž nedodržení hrozí časová penalizaci či úplná diskvalifikace:

 • Závodník je povinen projet značenou trať od startu do cíle a projet při tom všemi kontrolními body.
 • Závodník je povinen absolvovat celou trať na lyžích pouze vlastními silami bez pomoci ostatních a jiné dopomoci.
 • Závodník nesmí překážet ostatním závodníkům a vyhnout se kolizi s nimi.
 • Závodník musí umožnit rychlejším závodníkům předjetí (v rozumných mezích). Normálně by pomalejší závodníci měli použít pravou stopu, rychlejší levou.
 • Závodník nesmí odhazovat odpadky na trase mimo vyznačené zóny, které se nacházejí v blízkosti občerstvovacích stanic cca 100m před a 100m za občerstvovací stanicí.
 • Závodník musí mít viditelně upevněno startovní číslo na hrudi a připevněn elektronický čip (startovní číslo nesmí být nijak upraveno a musí být použito tak, aby byla viditelná celá jeho plocha)
 • Závodník bere na vědomí, že startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu a porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závodník je povinen přečíst si propozice závodu na www.jiz50.cz a dodržet veškeré pokyny pořadatele, zveřejněné před závodem.
 • Závodník jede závod na vlastní nebezpečí, podáním přihlášky potvrzuje, že jeho zdravotní stav mu dovoluje závod absolvovat.
 • Závodu Jizerská 50 na 50km se smí účastnit pouze osoby starší 15 let. Osoby mladší 18 let se mohou závodu zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce. Ostatních kratších závodů se mohou závodů zúčastnit osoby mladší 18 let pouze se souhlasem zákonného zástupce. U těchto závodů neplatí za podmínky souhlasu zákonného zástupce zákaz startu osobám mladších 15 let.
 • Závodník je povinen dodržovat klasický styl na tratích 50 km, 25 km a 10 km – nedodržení tohoto stylu může být důvod k diskvalifikaci.
 • Závodník je povinen si označit lyže přiloženými samolepkami, během závodu lze vyměnit pouze jednu lyži, výměna holí je možná.
 • Při závodě klasickou technikou je povolena délka holí maximálně 83 % tělesné výšky závodníka, při závodě volnou technikou je povolena délka holí maximálně 100 % tělesné výšky závodníka (tělesná výška je měřena v lyžařských botech, délka holí je měřena od poutka k hrotu hole)
 • Závodníci jsou po přihlášení do závodu automaticky zařazeni do dané věkové kategorie dle data narození. V případě dětských závodů může být závodník na základě oficiální žádosti přeřazen do starší věkové kategorie nebo může absolvovat i více startů. Každý dodatečný start je zpoplatněn dle aktuálně platného ceníku. Oficiální žádost je možné zaslat emailem (info@sportid.cz) nejpozději 3 dny před startem závodu nebo osobně v místě konání závodu na informacích u výdeje čísel nejpozději 30 minut před startem dětských závod. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel a závodník se může zúčastnit pouze závodu ve své kategorii.

Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu do 5 kalendářních dní od konání závodu na e-mailové adrese pořadatele info@jiz50.cz.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

V případě, že bychom museli kvůli covid-19 omezovat kapacitu závodu na nižší počet, než je přihlášených závodníků, dříve přihlášení závodníci budou mít prioritu.

Závody Jizerské 50 se konají na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně!

 

V Liberci dne 1. 5. 2020

 SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s.

Martin Koucký, předseda výboru

Martin Hrabaň, místopředseda výbor

ZÁVODY 54. ČEZ JIZERSKÉ 50

ČEZ JIZERSKÁ 50

6. – 28. 2. 2021

  Elitní a virtuální závod  

HERVIS JIZERSKÁ 25

6. – 28. 2. 2021

  virtuální závod  

VOLKSWAGEN BEDŘICHOVSKÁ 30

6. – 28. 2. 2021

  virtuální závod  

ČT JIZERSKÁ 10

6. – 28. 2. 2021

  virtuální závod  

MINI JIZERSKÁ POJIŠŤOVNY VZP

6. – 28. 2. 2021

  virtuální závod  

T-MOBILE JIZERSKÁ FIREMNÍ ŠTAFETA

  závod zrušen  

BENZINA ORLEN SPRINT

12. 2. 2021

  Elitní závod  

HISTORIČTÍ LYŽNÍCI

  závod zrušen  GENERÁLNÍ PARTNER
ČEZ
HLAVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI
NSA Czech-Ski
Liberecký kraj Kudy z nudy
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MARKETINGOVÝ PARTNER


Raul
Institucionální partner
Liberec Jablonec nad Nisou
Bedřichov
Pořadatel
ČEZ
PRÉMIOVÝ PARTNER
T-mobile
HLAVNÍ PARTNEŘI
BENZINA HERVIS vw vzp
GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
ct
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
rz
PARTNEŘI
Generali Swix Madshus Enervit Kama Schenker
CHMU Pytloun OC Nisa Moravskoslezský kraj Česká mincovna
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Kamsdetmi.com Nordic
Liberecká drbna
Za podpory
horosvaz ČUS - Sportuj s námi Výbor dobré vůle WOC2021
Součást sérií
worldloppet skiclassics Ski-Tour
Oficiální dodavatelé
Jizerská ops Johnny Servis Crystal Bohemia AVM
Silnice LK a.s. Progres Bobcat Catcut