Newsletter

×

Jizerská 50 - SkiTour

CGI IT Czech Republic s.r.o.
Zadarmo na Google Play

Nainstalovat

STANOVY Asociace sportu pro radost, z. s.

STANOVY Asociace sportu pro radost, z. s.

Název spolku: Asociace sportu pro radost 

Sídlo spolku: Praha

 

I. Základní ustanovení 

1) Asociace sportu pro radost, z.s. (dále také jen “Spolek”) je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, ve kterém se dobrovolně sdružují fyzické a právnické osoby za účelem vzájemné spolupráce definované dále těmito stanovami.

2) Spolek má postavení právnické osoby a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3) Spolek neručí za závazky svých členů a naopak.

4) Spolek uznává právní, organizační a finanční samostatnost svých členů.

 

II. Poslání a úkoly

1) Posláním (účelem) Spolku je hájit zájmy svých členů a vytvářet podmínky pro jejich činnost, a to zejména v oblasti sportu.

2) Za tímto účelem vykonává Spolek zejména následující hlavní činnost:

a)     propaguje sport a zdravý životní styl;

b)     podílí se na pořádání sportovních akcí, případně tyto akce sám pořádá;

c)      podporuje sportovní aktivity dětí a mládeže se zaměřením zejména na jejich každodenní sportovní činnost, především v podobě organizace tréninkových jednotek;

d)     spolupracuje s dalšími subjekty vyvíjejícími svojí činnost zejména v oblasti sportu;

e)     zajišťuje údržbu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží;

f)      spravuje majetek Spolku.

3) Vedlejší činností Spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku Spolku. Spolek může zakládat obchodní společností nebo vstupovat do obchodních společností či právnických osob s jinou právní formou či spravovat movitý a nemovitý majetek Spolku, se kterým Spolek hospodaří v zájmu svém a svých členů.

III. Členství

 1) Členem Spolku může být každá osoba, která souhlasí se stanovami Spolku a splní další podmínky členství stanovené těmito stanovami.

 2) Členství ve Spolku je dobrovolné a vzniká rozhodnutím předsednictva Spolku o přijetí za člena Spolku, a to na základě písemné nebo elektronické přihlášky, zaplacením členského příspěvku a zavedením člena do evidence Spolku.

 3) Přihlášku člena Spolku osob mladších 15ti let musí podat její zákonný zástupce a/nebo zástupce sportovního oddílu/klubu v rámci kterého se dítě sdružuje ke sportovní činnosti, který disponuje souhlasem zákonného zástupce dítěte pro registraci.

4) Na členství ve Spolku není právní nárok Výši členských příspěvků a jejich splatnost stanoví pro každý kalendářní rok Předsednictvo podle potřeb Spolku.

5) Členem Spolku Asociace sportu pro radost se mohou stát fyzické osoby i právnické osoby. Členem Spolku nemůže být fyzická či právnická osoba, která je již členem Svazu lyžařů České republiky, z.s. (dále jen „SLČR“) v jiném klubu nebo individuálně.

6) Členství ve Spolku zaniká:

a)     vystoupením člena na základě písemného oznámení doručeného Předsednictvu, a to s účinností ke dni, kdy Předsednictvo vezme toto vystoupení na vědomí;

b)     vyloučením člena bez uvedení důvodu nebo pro neplnění základních povinností uvedených v čl. III odst. 8. těchto stanov; o vyloučení člena Spolku rozhoduje Předsednictvo;

c)      zánikem člena – právnické osoby;

d)     úmrtím člena – fyzické osoby;

e)     zánikem Spolku.

7) Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí Předsednictvo elektronicky. Seznam členů není zpřístupněn.

 8) Všichni členové Spolku svým přistoupením ke Spolku dávají výslovně souhlas s pořizováním a použitím zvukových a obrazových záznamů, fotografií apod. Při pořizování a používání záznamů nesmí dojít k porušení práv na ochranu osobnosti, zejména neoprávněným zásahů do soukromí členů Spolku. Pořizování a použití záznamů musí být v souladu se stanovami Spolku a jeho cíli.

9) Členové Spolku mají tato práva:

a)     účastnit se podle svých zájmů a možností všech akcí pořádaných Spolkem;

b)     podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají;

c)      podílet se na prostředcích, které Spolek obdrží na podporu sportu, a to v rozsahu, v jakém o tom rozhodne Předsednictvo.

10) Základní povinnosti členů Spolku:

a)     dodržovat stanovy a usnesení přijatá Předsednictvem;

b)     řádně a včas platit členské příspěvky;

c)      svým jednáním a chováním přispívat k upevnění jednoty Spolku, dodržovat zásady spolupráce, porozumění mezi členy a sportovní etiky.

 

IV. Předsednictvo

1) Předsednictvo je nejvyšším i statutárním orgánem Spolku.

2) Předsednictvo má 3 členy, kteří jsou voleni Předsednictvem a jejichž funkční období je pětileté.

3) Členové Předsednictva volí ze svého středu předsedu, který stojí v čele Předsednictva.

4) Každý člen je oprávněn bez omezení z Předsednictva vystoupit.

5) Pokud členství v Předsednictvu zanikne jakýmkoliv způsobem, zvolí zbývající členové/člen nového/nové člena/členy Předsednictva. 

6) Při právních jednáních zastupuje Spolek předseda společně s jedním z členů Předsednictva.

7) Zasedání Předsednictva svolává předseda Předsednictva písemnou pozvánkou zaslanou e-mailem na adresy členů Předsednictva.

8) Předseda Předsednictva svolává zasedání Předsednictva dle potřeby, nejméně však 1 x za rok.

9) Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, není-li dále stanoveno jinak. Každý člen má jeden hlas.

10) Předsednictvo může přijímat rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam), přičemž podmínky rozhodování per rollam stanoví vnitřní předpis Spolku.

11) Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech Spolku, zejména rozhoduje výlučně o změnách stanov Spolku, sestavuje rozpočet Spolku, schvaluje  výsledek hospodaření spolku, hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů, rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, rozhoduje o organizačním členění Spolku na jednotlivé odborné sportovní úseky dle jednotlivých sportovních disciplín atd.

12) Předsednictvo odpovídá za řádné hospodaření Spolku.

13) Prvními členy Předsednictva jsou:

Marek Tesař, nar. 2. 1. 1976, bytem Třebízského 1285/9, 120 00 Praha 2

David Douša, nar. 11. 8. 1977, bytem Stupkova 1443/3, 170 00 Praha 7

Petra Reischigová, nar. 2. 7. 1977, bytem Smrčinská 3238/2, 150 00 Praha 5

 

V. Majetek

 1) Zdrojem majetku Spolku jsou zejména:

a)     členské příspěvky;

b)     příjmy z vlastní hospodářské činnosti;

c)      příjmy z reklamní činnosti;

d)     příjmy od sponzorů, dobročinné činnosti a dary;

e)     příjmy z akcí pořádaných Spolkem.

2) Hospodaření Spolku se řídí rozpočtem na běžný kalendářní rok.

3) S finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje předseda Předsednictva.

 

VI.

Osobní údaje

1) Spolek je oprávněn sám i prostřednictvím třetích osob shromažďovat, vést a zpracovávat identifikační, kontaktní a statistické informace o svých členech, či poskytnutých jeho členy, a to i v případě, že se jedná o osobní údaje podle zvláštních právních předpisů, za účelem výkonu spolkové činnosti, za účelem publikování sportovních výsledků, jakož i za účelem marketingové činnosti související s činností Spolku.

2) Spolek je povinen postupovat při shromažďování osobních údajů, jakož i při jejich uchovávání, zpracovávání a využívání v souladu s příslušnými právními předpisy.

3) Člen Spolku není oprávněn zpracovávat a využívat osobní údaje o jiných členech Spolku a tyto publikovat, nebo jinak využívat bez předchozího písemného souhlasu předsednictva Spolku, který stanoví rozsah a účel takového zpracování.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

1) Stanovy Spolku mohou být měněny nebo doplňovány pouze na základě rozhodnutí Předsednictva.

2) V případě, že se některé ustanovení těchto stanov stane neplatným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto stanov nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.

 

V Praze dne 10.6.2021

 

Za Asociaci sportu pro radost                                                       

Marek Tesař

David Douša

Petra Reischigová             

ZÁVODY 55. ČEZ JIZERSKÉ 50

ČEZ JIZERSKÁ 50

13. 2. 2022

   

JIZERSKÁ 25

12. 2. 2022

   

VOLKSWAGEN BEDŘICHOVSKÁ 30

11. 2. 2022

   

ČT JIZERSKÁ 10

12. 2. 2022

   

MINI JIZERSKÁ POJIŠŤOVNY VZP

11. 2. 2022

   

T-MOBILE JIZERSKÁ FIREMNÍ ŠTAFETA

12. 2. 2022

   

BENZINA ORLEN SPRINT

11. 2. 2022

   

HISTORIČTÍ LYŽNÍCI

11. 2. 2022

   

Swix

V Bedřichově je 8,3 stupně
a Swix doporučuje na sebe

Více zde

FACEBOOK INSTAGRAMGENERÁLNÍ PARTNER
ČEZ
HLAVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI
NSA Czech-Ski
Liberecký kraj VisitCzechRepublic
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MARKETINGOVÝ PARTNER A SPOLUPOŘADATEL


Raul
Institucionální partner
Liberec Jablonec nad Nisou
Bedřichov
Pořadatel
ČEZ
PRÉMIOVÝ PARTNER
T-mobile
HLAVNÍ PARTNEŘI
BENZINA vw vzp
GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
ct
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
e2
Oficiální partneři
Grant Thornton Swix
PARTNEŘI
Generali Enervit Philips Madshus Kama Schenker
CHMU Pytloun OC Nisa Moravskoslezský kraj Česká mincovna
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Kamsdetmi.com Nordic Liberecká drbna
Za podpory
horosvaz ČUS - Sportuj s námi Výbor dobré vůle
Součást sérií
worldloppet skiclassics Ski-Tour
Oficiální dodavatelé
Jizerská ops Johnny Servis Crystal Bohemia AVM Silnice LK a.s. Progres Bobcat Catcut