Newsletter

×

Jizerská 50 - SkiTour

CGI IT Czech Republic s.r.o.
Zadarmo na Google Play

Nainstalovat

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ČLENY SPOLKU Asociace sportu pro radost, z.s.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ČLENY SPOLKU

Asociace sportu pro radost, z.s.

Vyplněním a potvrzením přihlášky za člena spolku Asociace sportu pro radost, z.s. potvrzujete, že jste byl informován správcem: Asociace sportu pro radost, z.s., se sídlem Přívozní 2a, 170 00 Praha 7, IČ: 05580421, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 67098 (dále jen „ASPR“ nebo „správce“), o zpracování osobních údajů v rámci činnosti ASPR a členství ve spolku.

ASPR získává, uchovává a zpracovává osobní údaje, které umožňují zajistit činnost spolku. Při zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů ASPR jedná pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Osobními údaji, které správce zpracovává  se rozumí zejména identifikační a kontaktní osobní údaje člena spolku uvedené v závazné přihlášce do ASPR (jméno, příjmení, rodné číslo, kontaktní údaje – adresa, telefon, email); profilové údaje, které člen spolku poskytne (údaje týkající se sportovních zájmů člena, fotografie), platební údaje (evidence plateb členských příspěvků a dalších plateb v souvislosti s členstvím ve ASPR a účasti na závodech); údaje o případné komunikaci člena spolku se správcem.

Správce zpracovává osobní údaje členů ASPR na základě:

 • dohody o členství ve ASPR pro účely:
 • vedení seznamů a evidencí členů spolku a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku;
 • umožnění a zajištění výkonu členských práv a povinností členů ASPR, přičemž tato práva a povinnosti jsou upravena ve stanovách spolku;
 • údaje o registraci a účasti členů spolku na závodech;
 • vedení evidence členských příspěvků a dalších plateb v souvislosti s členstvím ve ASPR.
 • oprávněného zájmu ASPR pro účely:
 • zajištění vnitřních potřeb spolku;
 • zasílání informací o pořádaných závodech, akcích a dalších výstupech aktivit spolku;
 • k zajištění přístupu člena ASPR do on-line systémů a aplikací spolku;
 • zdokumentování průběh závodů a akcí, které spolek pořádá nebo na jejichž organizaci se podílí, vedení evidence výsledků a hodnocení závodů, provádění vyhlášení vítězů, vedení statistik
 • vytváření propagačních materiálů ASPR obsahujících osobní údaje členů (ročenky, výroční zprávy, brožurky,  );  

Na základě uvedeného oprávněného zájmu zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem.

POKUD SE ZPRACOVÁNÍM NESOUHLASÍTE, MÁTE PRÁVO VZNÉST NÁMITKU A MY PROVEDEME ODPOVÍDAJÍCÍ POSOUZENÍ A PŘÍPADNĚ OSOBNÍ ÚDAJE PŘESTANEME ZPRACOVÁVAT.

 • Vašeho uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro v souhlasu uvedené účely. Na možnost udělení souhlasu Vás budeme předem vždy informovat a bude Vám umožněno se samostatně rozhodnout.

Pokud tuto možnost neodmítnete při registraci nebo kdykoli později, bude ASPR Vaši emailovou adresu, případně telefonní číslo, zpracovávat také za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se činnosti spolku. V případě Vašeho přihlášení se k odběru novinek týkajících se produktů partnerů ASPR, budou vaše osobní údaje (email) poskytnuty též danému partnerovi pro účely zasílání obchodních sdělení.  Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.

PROTI ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU, A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU OKAMŽITĚ VYMAZÁNY.

Osobní údaje dětí

Osobní údaje osob mladších 15ti let, správce zpracovává k účelům a v rozsahu uvedeném v tomto informačním memorandu se souhlasem, který při přihlášce do spolku či registraci k závodu udělil zákonný zástupce dítěte a/nebo zástupce oddílu/klubu v rámci kterého se dítě ke sportovní činnosti sdružuje.  

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu Vašeho členství ve  ASPR a dále po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv.

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti se zajištěním činnosti ASPR a pořádáním akcí ASPR, jsou k dispozici příslušným pracovníkům a osobám spolku.  Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo ASPR s výjimkou případů:

 • osobní údaje člena spolku uvedené v přihlášce v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, rodné číslo, ulice, číslo popisné, číslo orientační, kraj bydliště, telefon, email předáváme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro účely umožnění čerpání státních dotací na činnost spolku ASPR;
 • osobní údaje člena spolku uvedené v přihlášce v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, rodné číslo, ulice, číslo popisné, číslo orientační, kraj bydliště, telefon, email předáváme Svazu lyžařů České republiky, z.s. za účelem ověření možnosti Vašeho členství ve spolku a potvrzení Vaší přihlášky ve smyslu článku III., odst. 1, 2 stanov spolku;
 • údaje členů spolku registrujících se a/nebo účastnících se závodů zpřístupňujeme organizátorům konkrétního závodu;
 • Vaše osobní údaje můžeme také předávat smluvním partnerům zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti, a to pouze pro účel zajištění těchto činností pro ASPR. Hlavní část administrativní a organizační zajištění činnosti spolku pro ASPR zajišťuje společnost RAUL, s.r.o., se sídlem se sídlem: Praha 1, Elišky Krásnohorské 5, PSČ 11000, IČ: 25608673; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 54464, která je v pozici zpracovatele Vašich osobních údajů. Výše uvedené třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel, a to pouze údaje těch členů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. Se zpracovateli máme uzavřeny písemné smlouvy zajišťující ochranu Vašich osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů Vám ASPR poskytne na Vaši žádost.

Přístup osob a zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou jsou prováděny za podmínek stanovených právními předpisy.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit: Máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat správce o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Máte též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných osobních údajů (tj. získat osobní údaje od správce a předat je jinému správci).

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat s účinky do budoucna.

Dále máte právo po ASPR požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci e-mailem na info@sportid.cz  nebo písemně na: Asociace sportu pro radost, z.s., Přívozní 2a, 170 00 Praha 7.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1.5. 2020.

 

ZÁVODY 55. ČEZ JIZERSKÉ 50

ČEZ JIZERSKÁ 50

13. 2. 2022

   

JIZERSKÁ 25

12. 2. 2022

   

VOLKSWAGEN BEDŘICHOVSKÁ 30

11. 2. 2022

   

ČT JIZERSKÁ 10

12. 2. 2022

   

MINI JIZERSKÁ POJIŠŤOVNY VZP

11. 2. 2022

   

T-MOBILE JIZERSKÁ FIREMNÍ ŠTAFETA

12. 2. 2022

   

BENZINA ORLEN SPRINT

11. 2. 2022

   

HISTORIČTÍ LYŽNÍCI

11. 2. 2022

   

Swix

V Bedřichově je 8,5 stupně
a Swix doporučuje na sebe

Více zde

FACEBOOK INSTAGRAMGENERÁLNÍ PARTNER
ČEZ
HLAVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI
NSA Czech-Ski
Liberecký kraj VisitCzechRepublic
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MARKETINGOVÝ PARTNER A SPOLUPOŘADATEL


Raul
Institucionální partner
Liberec Jablonec nad Nisou
Bedřichov
Pořadatel
ČEZ
PRÉMIOVÝ PARTNER
T-mobile
HLAVNÍ PARTNEŘI
BENZINA vw vzp
GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
ct
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
e2
Oficiální partneři
Grant Thornton Swix
PARTNEŘI
Generali Enervit Philips Madshus Kama Schenker
CHMU Pytloun OC Nisa Moravskoslezský kraj Česká mincovna
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Kamsdetmi.com Nordic Liberecká drbna
Za podpory
horosvaz ČUS - Sportuj s námi Výbor dobré vůle
Součást sérií
worldloppet skiclassics Ski-Tour
Oficiální dodavatelé
Jizerská ops Johnny Servis Crystal Bohemia AVM Silnice LK a.s. Progres Bobcat Catcut