Newsletter

Obchodní podmínky a pravidla Virtuální ČEZ Jizerská 50 2021

Obchodní podmínky a pravidla závodu Virtuální Jizerská 50

OBCHODNÍ PODMÍNKY VIRTUÁLNÍHO ZÁVODU JIZERSKÁ 50 2021

OBCHODNÍ PODMÍNKY spolku SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s. se sídlem Jablonecká 21, Liberec 1, PSČ 460 01, IČ: 41324471, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 377 (dále jen „prodávající“), pro prodej startovného na virtuální závody zařazené do sportovní akce Virtuální Jizerská 50 2021 (dále jen „Akce“) a jiných služeb či zboží souvisejícího s touto Akcí prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sportid.cz.

Virtuálním závodem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí aktivita uskutečněná a zaznamenaná závodníkem na libovolném místě v termínu konání akce. Podrobná pravidla virtuálních závodů a podrobné informace naleznete ZDE.

   1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na níže uvedeném webovém rozhraní, jejichž předmětem je především koupě služeb v podobě startovného do virtuálních běžeckých závodů a jiných doplňkových služeb či zboží souvisejícího s Akcí (dále jen každé zvlášť či společně „předmět koupě“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.sportid.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

1.2.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, anglickém a německém jazyce.

1.4.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce předmětu koupě. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

1.6. Tyto obchodní podmínky též informují kupující-spotřebitele o jejich právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele.

1.7. Kupující (spotřebitel) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (prodávajícím) nebo s ním jinak jedná (dále a výše též jen „spotřebitel“).

1.8. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

1.9. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

   2.UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.  Kupující objednává předmět koupě přímo z webového rozhraní po své registraci.

2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání předmětu koupě je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a informovat o nich prodávajícího. Údaje uvedené kupujícím při objednávání předmětu koupě jsou prodávajícím považovány za správné.

   3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.  Možnost registrace na daný virtuální závod ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto předmětu koupě. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.  Webové rozhraní obsahuje informace o předmětu koupě, a to především uvedení cen jednotlivých předmětů koupě. Ceny předmětu koupě zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.  Pro objednání předmětu koupě vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném startovném,

3.3.2 objednávaných doplňkových službách či zboží,

3.3.3. způsobu úhrady kupní ceny,

3.3.4.  členství kupujícího v Asociaci sportu pro radost

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.  Po uhrazení ceny za předmět koupě obdrží kupující s doručovací adresou v České republice startovní balíček se startovním číslem, medailí a dárky od partnerů Akce na doručovací adresu, kterou v rámci objednávky uvedl. 

Kupujícímu s doručovací adresou v zahraničí, který uhradí poštovné „Evropa“ nebo „Svět“ bude startovní balíček odeslán na doručovací adresu, kterou v rámci objednávky uvedl. V případě, že nemá zájem o doručení startovního balíčku a/nebo žádnou variantu poštovného nezvolí, bude kupujícímu s doručovací adresou v zahraničí poskytnut předmět koupě v digitální podobě na adresu elektronické pošty, kterou v objednávce uvedl. 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.  Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dokončením registrace (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující má možnost vedle ceny za startovné darovat přímo Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, IČ: 00406066 (dále jen „Nadace“), jakoukoliv částku jako dar této Nadaci, který darovanou částku poskytne v plné výši podporovaným příběhům handicapovaných dětí.

3.8. Prodávající je na základě smlouvy o spolupráci uzavřené s Nadací pouze platebním místem a obdarovaným je přímo Nadace. Na základě uvedené smlouvy je Nadace povinna kupujícímu - darujícímu na jeho písemnou či e-mailovou žádost poskytnout potvrzení o uzavření darovací smlouvy.

   4. CENA STARTOVNÉHO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Cenu předmětu koupě dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

- bezhotovostně platební kartou.

4.2.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3.  V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

   5. ČLENSTVÍ V ASOCIACI SPORTU PRO RADOST

5.1.    V případě, využije-li kupující při registraci možnost aktivovat členství v Asociaci sportu pro radost, z.s., se sídlem Přívozní 2a, 170 00 Praha 7, IČ: 05580421, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 67098, („ASPR“), je povinen současně se startovným (na které mu bude v daném případě poskytnuta sleva) uhradit členský příspěvek ASPR. Výše členského příspěvku je uveřejněna ve webovém rozhraní při registraci a kupující potvrzuje svoji přihlášku do ASPR a závazek uhradit členský příspěvek v rámci objednávky.

5.2.    Prodávající je na základě smlouvy o spolupráci uzavřené s ASPR pouze platebním místem pro úhradu členského příspěvku a příjemcem členského příspěvku je přímo ASPR. Na písemnou či e-mailovou žádost kupujícího poskytne ASPR potvrzení o úhradě členského příspěvku.

5.3.    Na základě žádosti o aktivací členství ve ASPR je kupujícímu poskytnuta sleva na startovném ve výši dle informací uvedených na webovém rozhraní. Nárok na slevu na startovném vzniká pouze tehdy, dojde-li ke vzniku členství kupujícího v ASPR v souladu s článkem III. stanov ASPR. V případě, nesplní-li kupující podmínky pro vznik členství v ASPR, ztrácí kupující nárok na slevu na startovném, která mu byla při registraci poskytnuta a je povinen částku odpovídající slevě prodávajícímu uhradit. Kupující má současně nárok na vrácení členského příspěvku, přičemž kupující souhlasí s tím, že částka uhrazená na členský příspěvek bude bez dalšího poukázána prodávajícímu na úhradu částky poskytnuté slevy ze startovného.

5.4. Přesáhne-li sleva na startovném částku členského příspěvku a nastane-li situace, že kupující pozbyde svůj nárok na slevu na startovném dle ujednání čl. 5.3. výše, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu částky poskytnuté slevy ze startovného v plné výši. Do doby úhrady celé dlužné částky je prodávající oprávněn pozastavit kupujícímu startovné na Akci.

5.5. Výše členského příspěvku pro rok 2021 činí 150,- Kč / člen pro všechny věkové kategorie.

   6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837, písm. j) občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), nelze z tam uvedených důvodů odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej startovného na závod zařazený do Akce.

6.2. Nejedná-li se o případ dle odst. 6.1. tohoto článku či o jinou výjimku stanovenou v § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od smlouvy odstoupit, pak jestliže bezprostředně po obdržení předmětu koupě, nejpozději však do 14 dnů, spotřebitel zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy odeslat prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty. Spotřebitel v oznámení o odstoupení identifikuje smlouvu, zejména uvede své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum nákupu a číslo bankovního účtu nebo adresu určenou k zaslání vrácené kupní ceny. Pro oznámení o odstoupení může spotřebitel užít vzorové oznámení. Zároveň je kupující-spotřebitel povinen vrátit zboží ve lhůtě 30 dnů od odstoupení, a to úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího a obdržení vráceného zboží. Náklady spojené s vrácením zboží (poštovné) nese spotřebitel. Peníze prodávající pošle, dle požadavku kupujícího, na účet nebo složenkou na adresu. Prodávající je oprávněn odepřít plnění (vrácení kupní ceny) do doby, než kupující-spotřebitel splní svoji povinnost vrátit převzaté zboží.

6.3. Prodávající zdůrazňuje, že 14denní lhůta umožňující odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na kupujícího-spotřebitele a pouze na ty smlouvy, na které neplatí výjimky dle § 1837 občanského zákoníku, a v žádném případě se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitel.

   7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.  Kupující nabývá právo účastnit se Akce zaplacením celé kupní ceny startovného, po přidělení startovního čísla pořadatelem příslušné Akce a při splnění všech aktuálních pravidel a propozic Akce stanovených prodávajícím resp. pořadatelem Akce umístěných na www.jiz50.cz, se kterými se musí kupující před Akcí seznámit a které se zavazuje dodržovat.

7.2. Účast na Akci není právně vymahatelná. Prodávající, resp. pořadatel příslušné Akce si vyhrazují právo neumožnit start na Akci kterémukoliv kupujícímu, zejména takovému, který na Akci nebo v jejich minulých ročnících porušil jakékoliv pravidlo dané Akce nebo fair play nebo pravidla slušného chování. Takové osobě bude vráceno startovné na účet, který uvedl při své registraci.

7.3.  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@jiz50.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

   8. PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

8.1. Prodávající připomíná, že v souladu s těmito podmínkami se kupující účastní virtuálního běžeckého závodu v rámci Akce. V rámci virtuálních závodů není zajištěn žádný servis ze strany prodávajícího a o to více je nutné, aby kupující dbali v rámci virtuálním běžeckém závodě na svou bezpečnost a své zdraví. 

Kupující prohlašuje, že:

- je zcela zdráv, bez zdravotních omezení, která by omezovala či znemožňovala jeho účast na dané Akci;

- se Akce účastní ze své svobodné vůle, výlučně na vlastní odpovědnost a nebezpečí a bere na sebe veškerou zodpovědnost vyplývající z tohoto rozhodnutí;

- bere na vědomí, že Akce je fyzicky vyčerpávající a psychicky náročná, a je srozuměn se situací, že v rámci jejího absolvování může dojít i k nebezpečí vážného zranění. Tuto situaci zvážil a zcela dobrovolně podstupuje toto riziko.

- bere na vědomí, že za stav sportovní výstroje a vybavení si odpovídá sám;

- se seznámil s aktuálními pravidly a propozicemi Akce stanovenými prodávajícím, resp. pořadatelem Akce, umístěných na www.jiz50.cz, a které se zavazuje dodržovat;

- se seznámí s případnými změnami pravidel, propozic a pokynů pořadatele zveřejněných před zahájením Akce, resp. příslušného závodu zařazeného do Akce, zejména na www.jiz50.cz.

8.2. Kupující si je vědom toho, že prodávající ani pořadatel neodpovídá za jeho zdravotní stav vyvolaný nebo způsobený účastí na Akci. Je povinností kupujícího si před Akcí nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si veškeré informace poskytnuté pořadatelem.

8.3. Kupující se dále neodvolatelně vzdává nároku na náhradu jakékoliv újmy (škody), kterou může mít nebo na kterou bude mít právo, smluvně či bezesmluvně, za jakýkoli druh újmy (škody), kterou utrpí přímo či nepřímo, a to ať formou tělesné újmy, škody na majetku, ztráty pracovní schopnosti, nebo bolesti a utrpení z důvodu nebo v důsledku jeho účasti na Akci. Toto vzdání se nároku a zproštění od odpovědnosti poskytuje ve prospěch prodávajícího, pořadatele a všech jejich zástupců, agentů a subdodavatelů a všech dalších osob účastnících se Akce aktivně nebo jako diváci.

   9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.4.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s., Jablonecká 21, Liberec 1, PSČ 460 01, adresa elektronické pošty info@jiz50.cz, telefon +420 485 100 194.

 

V Liberci dne 1. února 2021

 SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s.

Martin Koucký, předseda výboru

Martin Hrabaň, místopředseda výboru

 

PRAVIDLA VIRTUÁLNÍ JIZERSKÉ 50

Pořadatelem Virtuální Jizerské 50 2021 (dále jen Akce) je SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s. se sídlem Jablonecká 21, Liberec 1, PSČ 460 01, IČ: 41324471, zapsaného v spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 377. 

 

 • Virtuální Jizerská 50 2021 se koná v termínu 6.2. - 28.2.2021. a jedná se o alternativní sportovní aktivitu ve vztahu k běžným závodům

 • Závodník se může zúčastnit akce kdykoli v rozmezí termínu konání akce na libovolném místě. 

 • Závodník musí zdolat minimálně vzdálenost uvedenou pro daný závod, na který provedl registraci. Místo zdolání vzdálenosti je na jeho volbě. Pokud nechce absolvovat určenou vzdálenost, může zvolit závod: VIRTUÁLNÍ Jizerská - Volný závod, při kterém je možné absolvovat jakoukoliv vzdálenost a to jakkoliv nejen na lyžích.

 • Závody dostupné k registraci: 

  • VIRTUÁLNÍ ČEZ Jizerská 50 (minimální vzdálenost 47,5 km)

  • VIRTUÁLNÍ Volkswagen Bedřichovská 30 (minimální vzdálenost 28 km)

  • VIRTUÁLNÍ Hervis Jizerská 25 (minimální vzdálenost 25 km)

  • VIRTUÁLNÍ ČT Jizerská 10 (minimální vzdálenost 8 km) 

  • VIRTUÁLNÍ Mini Jizerská Pojišťovny VZP (minimální vzdálenost 500m)

  • VIRTUÁLNÍ Jizerská - Volný závod (minimálně 3 km)

 • Zvolená vzdálenost musí být zdolána v rámci jedné aktivity. Není povoleno zastavit měřený čas nebo rozdělit závod do více úseků.

 • Pro závody na VIRTUÁLNÍ ČEZ Jizerská 50 , VIRTUÁLNÍ Volkswagen Bedřichovská 30 , VIRTUÁLNÍ Hervis Jizerská 25 , VIRTUÁLNÍ ČT Jizerská 10 a VIRTUÁLNÍ Mini Jizerská Pojišťovny VZP je povoleno využít pouze běžecké lyžování (u závodů na 50, 25 a 10 km preferujeme klasickou techniku, u závodu na 30 km volný styl).

 • VIRTUÁLNÍ Jizerská - Volný závod je možné zúčastnit se pomocí jakékoli sportovní aktivity (běh, cyklistika, brusle, chůze, apod.) při které je možné měřit vzdálenost.

 • Závodník je povinen absolvovat celou trať pouze vlastními silami bez pomoci ostatních a jiné dopomoci. V případě porušení tohoto pravidla si pořadatel vyhrazuje právo závodníka diskvalifikovat.

 • Měření času a záznamu aktivity je v režii závodníka za pomoci vlastních zdrojů (sportovní hodinky, chytrý telefon, apod).

 • Každému závodníkovi je povoleno vložit pouze jeden záznam aktivity v rámci jedné registrace.

 • Výsledek není závodníkovi započítán do určení startovní vlny pro závod Jizerská 50 2022.

 • Výsledek naopak je závodníkovi započítán jako účast na Jizerské 50 a bude tak uznán v rámci počítání výsledků jako účast pro vstup do Klubu mistrů (od 30 účastí celkem v historii na 50 km trase).

 • Vzhledem k charakteru virtuálního závodu se neudělují ceny za nejlepší umístění jako je tomu u klasických závodů Jizerské 50.

 • Účastí na Akci nevzniká závodníkovi právo na známku do WorldLoppet pasu. Akce je však součástí WorldLoppet Virtual Racing League.

 • Závodník se účastní akce na vlastní nebezpečí a podáním přihlášky potvrzuje, že jeho zdravotní stav mu dovoluje Akci absolvovat.

 • Účastníci nejsou v rámci VIRTUÁLNÍHO závodu úrazově pojištěni. Doporučujeme sjednat pojištění Český turista od Pojišťovny VZP.  

 • Akce se smí účastnit pouze závodník starší 15 let. Závodníci do 15 let se mohou akce zúčastnit pouze za doprovodu osob starších 18 let.

 • Závodník je povinen dodržovat aktuální platná vládní nařízení v termínu účasti na akci. Účastí na akci nevzniká závodníkovi nárok na jakékoli zvýhodnění vůči vládním nařízením vydaným příslušnými orgány daného státu.

 • Balíček se startovním číslem, medailí a dárky od partnerů je odeslán na adresu závodníka uvedenou ve svém účtu ve sportID do 5 dnů. 

 • Pořadatel si vyhrazuje právo nezveřejnit nevhodné fotografie nahrané v rámci zadání výsledku.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo neuznat výsledek neodpovídající doložené aktivitě.

 Životní prostředí je pro nás důležité, žádáme vás proto o udržování pořádku v rámci účasti na akci. Nezanechávejte za sebou odpadky (lahve, obaly od jídla, apod.). ZÁVODY 55. ČEZ JIZERSKÉ 50

ČEZ JIZERSKÁ 50

13. 2. 2022

  Zbývá 1825 registrací  

63 % kapacity vyprodáno

JIZERSKÁ 25

12. 2. 2022

  Zbývá 585 registrací  

51 % kapacity vyprodáno

VOLKSWAGEN BEDŘICHOVSKÁ 30

11. 2. 2022

  Zbývá 350 registrací  

46 % kapacity vyprodáno

ČT JIZERSKÁ 10

12. 2. 2022

  Kapacita vyčerpána, čekací listina otevřena  

MINI JIZERSKÁ POJIŠŤOVNY VZP

11. 2. 2022

  Zbývá 251 registrací  

37 % kapacity vyprodáno

T-MOBILE JIZERSKÁ FIREMNÍ ŠTAFETA

12. 2. 2022

   

BENZINA ORLEN SPRINT

12. 2. 2022

  Zbývá 126 registrací  

3 % kapacity vyprodáno

HISTORIČTÍ LYŽNÍCI

11. 2. 2022

   

FACEBOOK INSTAGRAM


GENERÁLNÍ PARTNER
ČEZ
HLAVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI
NSA Czech-Ski
Liberecký kraj Kudy z nudy
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MARKETINGOVÝ PARTNER A SPOLUPOŘADATEL


Raul
Institucionální partner
Liberec Jablonec nad Nisou
Bedřichov
Pořadatel
ČEZ
PRÉMIOVÝ PARTNER
T-mobile
HLAVNÍ PARTNEŘI
BENZINA vw vzp
GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
ct
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
rz
Oficiální partner
Swix
PARTNEŘI
Generali Madshus Enervit Kama Schenker CHMU
Pytloun OC Nisa Moravskoslezský kraj Česká mincovna
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Kamsdetmi.com Nordic Liberecká drbna
Za podpory
horosvaz ČUS - Sportuj s námi Výbor dobré vůle WOC2021
Součást sérií
worldloppet skiclassics Ski-Tour
Oficiální dodavatelé
Jizerská ops Johnny Servis Crystal Bohemia AVM Silnice LK a.s. Progres Bobcat Catcut